خوش آمدید هدیه غلامی اعتبار کیف پول : {{balance}} تومان افزایش اعتبار
نام کمپانی الزامی است
ایمیل کمپانی الزامی است
  • {{item.typeName}}
  • بازگشت
  • {{item.typeName}}
دسته بندی کمپانی الزامی است
تلفن کمپانی الزامی است
انتخاب استان برای کمپانی الزامی است
انتخاب شهر برای کمپانی الزامی است
توضیحات برای کمپانی الزامی است
انتخاب آدرس برای کمپانی الزامی است
انتخاب مختصات جغرافیایی کمپانی الزامی است

{{errMessage}}

{{successMessage}}

داده ای یافت نشد

نام کمپانیایمیل کمپانیآدرس کمپانیتلفنوضعیتعملیات
{{item.companyName}}{{item.email}}{{item.address}}{{item.landLine}} حذف شده در انتظار تایید تایید شده
3
نام الزامی است
نام خانوادگی الزامی است
شماره تلفن الزامی است
رمز عبور فعلی الزامی است
رمز عبور جدید الزامی است

{{errProfileMessage}}

{{successProfileMessage}}

نام کمپانیایمیل کمپانیتاریخ تراکنشمبلغ پرداختوضعیت
{{item.company.companyName}}{{item.company.email}}{{item.transactionDate}}{{item.withdrawAmount}} کسر شده از حساب واریز به حساب